INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky Silic Média dle GDPR vydaných společností Silic Média s.r.o., se sídlem Havlíčkova 232, 250 82 Úvaly, IČO: 24256714 („Zásady“ a „společnost Silic Média“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost Silic Média (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb, prodeji zboží na prodejnách i e-shopech Silic Média a při návštěvách internetových stránek provozovaných Silic Média a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost Silic Média tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků Silic Média a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb Silic Média, zájemců o služby a zboží Silic Média a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností Silic Média, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajících jejich postavení vůči společnosti Silic Média. Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, jež se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost Silic Média schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany společnosti Silic Média dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • akademický titul,
 • jméno a příjmení,
 • název obchodní firmy,
 • rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození),
 • IČO, DIČ,
 • adresa trvalého pobytu,
 • adresa sídla nebo místa podnikání,
 • fakturační adresa,
 • čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny),
 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí,
 • identifikační údaje plátce vyúčtování,
 • bankovní spojení,
 • podpis.

V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje.

2. Kontaktní údaje

 • kontaktní telefonní číslo,
 • kontaktní e-mail,
 • adresy na sociální sítě.

3. Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce

 • druh a specifikace poskytované služby nebo zboží,
 • objem poskytnutých služeb a jejich cena,
 • zákaznický segment,
 • informace o platební morálce.

4. Údaje z komunikace mezi Silic Média a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží mezi společností Silic Média a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na prodejnách nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, chatové a videochatové komunikace mezi zákazníkem a Silic Média.

5. Kamerové záznamy z prodejen Silic Média a z prostor Silic Média

Společnost Silic Média umísťuje do prostor Silic Média kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů Silic Média. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním.

6. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů Silic Média, ale jejich zpracování umožní společnosti Silic Média zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

 • údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb Silic Média na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely),
 • údaje o využívání služeb, produktů, výhod a bonusů a typovém chování při využívání služeb (jsou zpracovány u zákazníků služeb Silic Média na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely),
 • kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka Silic Média (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením),
 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Silic Média získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných společností Silic Média, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel).

ÚČELY, PRÁVNÍ DŮVODY A DOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Silic Média nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Silic Média

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Silic Média a ochranu oprávněných zájmů Silic Média je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • poskytování služeb výroba a distribuce reklamních předmětů, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy),
 • vyúčtování za služby (plnění smlouvy),
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností),
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností),
 • provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách společnosti Silic Média pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem společnosti Silic Média),
 • vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti Silic Média o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem společnosti Silic Média),
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem společnosti Silic Média),
 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy),
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti Silic Média (oprávněný zájem společnosti Silic Média),
 • evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti Silic Média).

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

U zákazníků služeb Silic Média, je společnost Silic Média oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností Silic Média po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti Silic Média.

V případě zakoupení zboží od společnosti Silic Média je společnost Silic Média oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností Silic Média po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě jednání mezi společností Silic Média a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost Silic Média oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

Faktury vystavené společností Silic Média jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

Identifikační údaje nutné pro poskytování služby z průkazu totožnosti zákazníka jsou ze strany společnosti Silic Média zpracovávány v souladu s § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zpracovávány pod dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy se společností Silic Média. Pro naplnění této zákonné povinnosti si společnost Silic Média ponechává po dobu 10 let ode dne ukončení poslední služby zákazníka kopie občanských průkazů s údaji nutnými pro poskytování služby Silic Média, přičemž ostatní údaje, které nejsou nutné pro poskytování služby, jsou na kopii průkazu začerněny.

U dlužníků si společnost Silic Média ponechává osobní údaje související s dluhem ještě po dobu 4 let poté, co je dlužník vymazán z Registru sdružení SOLUS, a to z důvodu oprávněného zájmu obhájit nároky související s předáním dlužníka do Registru sdružení SOLUS.

Kamerové záznamy z prostor společnosti Silic Média a okolí budov společnosti Silic Média jsou zpracovávány maximálně po dobu 90 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

2. Zpracovávání údajů zákazníků služeb Silic Média se souhlasem pro marketingové a obchodní účely účinným od 25. 5. 2018

U zákazníka služby Silic Média s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodní účely. Pro období od 25. 5. 2018 nabírá společnost Silic Média nový souhlas pro marketingové a obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je v textu souhlasu.

Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely bude společnost Silic Média od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti Silic Média nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Proto si společnost Silic Média bude též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytvářet a uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a produktů společnosti Silic Média a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s pro ně vhodnými marketingovými nabídkami.

Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Silic Média a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro marketingové a obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A. tohoto dokumentu (s výjimkou podpisu a kopií identifikačních dokladů), a to po dobu, po kterou je Silic Média oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované společností Silic Média, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Silic Média pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Zákazník služby Silic Média v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům, prohlašuje, že je oprávněn souhlas se zpracováním údajů vztahujících se k uživatelům služby pro marketingové a obchodní účely udělit.

3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost Silic Média s jejich souhlasem po dobu, uvedenou v souhlasu, kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů Silic Média. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností Silic Média, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti Silic Média, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

4. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností Silic Média

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Silic Média, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Silic Média a pro účely internetové reklamy společnosti Silic Média.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S JINÝMI SPRÁVCI

Společnost Silic Média je podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů, oprávněna bez souhlasu předat identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti subjektu údajů do registrů, které slouží k vzájemnému informování prodávajících o schopnosti a ochotě spotřebitelů plnit své závazky. Toto předání se vztahuje i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti subjektu údajů.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Silic Média při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti Silic Média, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Silic Média a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o mlčenlivosti, ve které má zpracovatel stanovené přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný zde.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

Společnost Silic Média v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Silic Média zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost Silic Média vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Pro obchodní sdělení společnosti Silic Média nebo třetích stran užívá společnost Silic Média zkratku Silic Média nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností Silic Média je vždy zřejmé, že společnost Silic Média je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti Silic Média, a to jen do doby, než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25.5.2018 v případě, že bude pro Silic Média identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže Silic Média svoji totožnost, následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti Silic Média:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
  V případě opakované žádosti bude společnost Silic Média oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

V případě opakované žádosti bude společnost Silic Média oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

Právo na kopii osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 nařízení bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost Silic Média zpracovávat. Zákazník společnosti Silic Média, má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm společnost zpracovává, nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost Silic Média neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost Silic Média má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 nařízení bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti Silic Média v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné zaslat písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost Silic Média o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Silic Média.
V případě, že společnost Silic Média neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost Silic Média zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky na zákaznické lince nebo písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat na zákaznické lince, elektronicky pomocí webového formuláře, e-mailem na adresu gdpr@silicmedia.cz anebo písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky, nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost Silic Média uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

COOKIES

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

VLOŽENÝ OBSAH Z DALŠÍCH WEBŮ

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

KAM SE POSÍLAJÍ VAŠE DATA

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, jež se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost Silic Média schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany společnosti Silic Média dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • akademický titul,
 • jméno a příjmení,
 • název obchodní firmy,
 • rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození),
 • IČO, DIČ,
 • adresa trvalého pobytu,
 • adresa sídla nebo místa podnikání,
 • fakturační adresa,
 • čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny),
 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí,
 • identifikační údaje plátce vyúčtování,
 • bankovní spojení,
 • podpis.

V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje.

2. Kontaktní údaje

 • kontaktní telefonní číslo,
 • kontaktní e-mail,
 • adresy na sociální sítě.

3. Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce

 • druh a specifikace poskytované služby nebo zboží,
 • objem poskytnutých služeb a jejich cena,
 • zákaznický segment,
 • informace o platební morálce.

4. Údaje z komunikace mezi Silic Média a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží mezi společností Silic Média a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na prodejnách nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, chatové a videochatové komunikace mezi zákazníkem a Silic Média.

5. Kamerové záznamy z prodejen Silic Média a z prostor Silic Média

Společnost Silic Média umísťuje do prostor Silic Média kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů Silic Média. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním.

6. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů Silic Média, ale jejich zpracování umožní společnosti Silic Média zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

 

 • údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb Silic Média na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely),
 • údaje o využívání služeb, produktů, výhod a bonusů a typovém chování při využívání služeb (jsou zpracovány u zákazníků služeb Silic Média na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely),
 • kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka Silic Média (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením),
 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Silic Média získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných společností Silic Média, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel).

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Silic Média nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Silic Média

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Silic Média a ochranu oprávněných zájmů Silic Média je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • poskytování služeb výroba a distribuce reklamních předmětů, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy),
 • vyúčtování za služby (plnění smlouvy),
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností),
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností),
 • provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách společnosti Silic Média pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem společnosti Silic Média),
 • vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti Silic Média o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem společnosti Silic Média),
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem společnosti Silic Média),
 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy),
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti Silic Média (oprávněný zájem společnosti Silic Média),
 • evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti Silic Média).

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

U zákazníků služeb Silic Média, je společnost Silic Média oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností Silic Média po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti Silic Média.

V případě zakoupení zboží od společnosti Silic Média je společnost Silic Média oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností Silic Média po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě jednání mezi společností Silic Média a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost Silic Média oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

Faktury vystavené společností Silic Média jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

Identifikační údaje nutné pro poskytování služby z průkazu totožnosti zákazníka jsou ze strany společnosti Silic Média zpracovávány v souladu s § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zpracovávány pod dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy se společností Silic Média. Pro naplnění této zákonné povinnosti si společnost Silic Média ponechává po dobu 10 let ode dne ukončení poslední služby zákazníka kopie občanských průkazů s údaji nutnými pro poskytování služby Silic Média, přičemž ostatní údaje, které nejsou nutné pro poskytování služby, jsou na kopii průkazu začerněny.

U dlužníků si společnost Silic Média ponechává osobní údaje související s dluhem ještě po dobu 4 let poté, co je dlužník vymazán z Registru sdružení SOLUS, a to z důvodu oprávněného zájmu obhájit nároky související s předáním dlužníka do Registru sdružení SOLUS.

Kamerové záznamy z prostor společnosti Silic Média a okolí budov společnosti Silic Média jsou zpracovávány maximálně po dobu 90 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

2. Zpracovávání údajů zákazníků služeb Silic Média se souhlasem pro marketingové a obchodní účely účinným od 25.5.2018

U zákazníka služby Silic Média s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodní účely. Pro období od 25.5.2018 nabírá společnost Silic Média nový souhlas pro marketingové a obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je v textu souhlasu.

Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely bude společnost Silic Média od 25.5.2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti Silic Média nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Proto si společnost Silic Média bude též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytvářet a uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a produktů společnosti Silic Média a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s pro ně vhodnými marketingovými nabídkami.

Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25.5.2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Silic Média a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro marketingové a obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A. tohoto dokumentu (s výjimkou podpisu a kopií identifikačních dokladů), a to po dobu, po kterou je Silic Média oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované společností Silic Média, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Silic Média pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

Zákazník služby Silic Média v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům, prohlašuje, že je oprávněn souhlas se zpracováním údajů vztahujících se k uživatelům služby pro marketingové a obchodní účely udělit.

3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost Silic Média s jejich souhlasem po dobu, uvedenou v souhlasu, kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů Silic Média. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností Silic Média, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti Silic Média, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

4. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností Silic Média

 

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Silic Média, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Silic Média a pro účely internetové reklamy společnosti Silic Média.

Sdílení osobních údajů s jinými správci

Společnost Silic Média je podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů, oprávněna bez souhlasu předat identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti subjektu údajů do registrů, které slouží k vzájemnému informování prodávajících o schopnosti a ochotě spotřebitelů plnit své závazky. Toto předání se vztahuje i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti subjektu údajů.

Kategorie příjemců osobních údajů

Společnost Silic Média při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti Silic Média, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Silic Média a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o mlčenlivosti, ve které má zpracovatel stanovené přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný zde.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

 

Společnost Silic Média v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Způsob zpracování osobních údajů

Společnost Silic Média zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost Silic Média vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení společnosti Silic Média nebo třetích stran užívá společnost Silic Média zkratku Silic Média nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností Silic Média je vždy zřejmé, že společnost Silic Média je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti Silic Média, a to jen do doby, než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Informace o právech subjektů údajů

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25.5.2018 v případě, že bude pro Silic Média identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže Silic Média svoji totožnost, následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti Silic Média:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
  V případě opakované žádosti bude společnost Silic Média oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

V případě opakované žádosti bude společnost Silic Média oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

Právo na kopii osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 nařízení bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost Silic Média zpracovávat. Zákazník společnosti Silic Média, má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm společnost zpracovává, nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost Silic Média neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost Silic Média má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 nařízení bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti Silic Média v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné zaslat písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost Silic Média o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Silic Média.
V případě, že společnost Silic Média neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost Silic Média zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky na zákaznické lince nebo písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat na zákaznické lince, elektronicky pomocí webového formuláře, e-mailem na adresu gdpr@silicmedia.cz anebo písemně na doručovací adresu společnosti Silic Média, Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly u Prahy.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky, nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost Silic Média uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).